ke stažení v pdf zde

 

Rozpis mistrovství republiky v rogainingu 2014

 

Pořádající subjekt: SKOB Zlín, oddíl orientačního běhu

Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)

Datum konání: 28. – 29. 6. 2014

Centrum závodu: Velké Karlovice, kemp Machúzky

Druh závodu:

– mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin (sobota 11:00 až neděle 11:00)
– veřejný závod v rogainingu na 12 hodin (sobota 11:00 až 23:00)
– veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (sobota 11:00 až sobota 17:00)

Prostor závodu:

Javorníky – okraj zhruba vymezen obcemi Valašská Bystřice, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Mezivodí, Bumbálka, dál po státní hranici se SR na Papajské sedlo a Halenkov

Terén:

podhorský až horský (450-1024 m n.m.), lesnatý s hustě osídleným centrálním údolím a poměrně řídkým, rozptýleným osídlením ve zbytku prostoru. Středně hustá síť cest. Jedná se o poměrně oblíbenou turistickou oblast, která je součástí CHKO Beskydy.

Mapa:

speciálka pro rogaining, měřítko 1 : 50 000, ekvidistance 10 m, stav 04/2014, vodovzdorně upravená (tisk na voděodolném papíru)

Systém ražení:

elektronický – SPORTident. Každý člen týmu musí mít svůj vlastní SI čip!

Použitelné čipy:

  • na 24 hodin:

SI-6 č. 500001 – 999999 64k

SI-10 č. 7000001 – 7999999 128k

SI-11 č. 9000001 – 9999999 128k

(příp. SI-9 č. 1000001 – 1999999 50k! – nestačí na všechny kontroly!)

!!! Pozor u čipu SI-9, který má nižší kapacitu než je počet kontrol v terénu!!!

  • na 12 a 6 hodin:

SI-5 č. <= 499999 30k

SI-8 č. 2000001 – 2999999 30k

SI-9 č. 1000001 – 1999999 50k

a čipy použitelné pro závod na 24 hodin

Týmům nebudou uznány žádné kontroly nad rámec kapacity čipu!

Průchod Hash housem by měl být oražen (in, out), tzn. obsadí příslušný počet pozic v čipu.

Zapůjčení čipů (70,- Kč) je možné objednat v přihlášce.

 

Kategorie:

– 24 hodin – MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV, MJ, WJ, XJ
– 12 hodin – MO12, WO12, XO12
– 6 hodin – MO6, WO6, XO6, MJ6, WJ6, XJ6, HDR

Vysvětlení kategorií:

– M – tým tvoří výhradně muži
– W – tým tvoří výhradně ženy
– X – v týmu je alespoň jeden muž a alespoň jedna žena
– V – veteránská kategorie, všichni jsou ročník 1974 a starší
– SV – „super“veteránská kategorie, všichni jsou ročník 1959 a starší
– J – juniorská kategorie, všichni jsou ročník 1994 a mladší
– HDR – výletní kategorie pro rodiče s dětmi, v týmu je minimálně jedna osoba mladší 16 let. Trať nebude fáborkována :)

Tým tvoří 2 – 5 závodníků. Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoli člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.

Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze předloží-li písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Závodníci mladší 15 let se navíc mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby nad 18 let.

V závodě MČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR , přičemž zaregistrováni musí být všichni členové týmu; toto se netýká zahraničních týmů. Bezplatná registrace do ČAR je možná při prezentaci.

Všichni startující se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

Pořadatel nezajišťuje žádné pojištění, veškeré náhrady musí být kryty z pojištění účastníků.

Startovné:

(pro účastníky závodu na 24 a 12 hodin)
– při platbě do 30. 5. – Kč 500,- za jednoho člena týmu
– při platbě do 15. 6. – Kč 600,- za jednoho člena týmu
– při pozdější platbě – Kč 700,- za jednoho člena týmu

Startovné zahrnuje cenu mapy, ubytování ve vlastních stanech v centru během závodu (pátek až neděle), parkovné v blízkosti centra, sociální zařízení, a občerstvení v centru během závodu (Hash house). Dále jako vždy spoustu nezapomenutelných zážitků.

(pro účastníky závodu na 6 hodin)
– při platbě do 20. 5. – Kč 250,-/za jednoho člena týmu
– při platbě do 15. 6. – Kč 350,-/za jednoho člena týmu
– při pozdější platbě – Kč 450,-/za jednoho člena týmu

Startovné zahrnuje cenu mapy, parkovné, sociální zařízení, občerstvení po závodě a nezapomenutelné zážitky. Zájemci o nocování zaplatí při prezentaci poplatek 70,- korun za jednu noc ve stanu za osobu.

Přihlášky:
On-line přihláškovým systémem na webu závodu
Nouzově se lze přihlásit e-mailem na adrese mcr2014@rogaining.cz. Tento e-mail slouží též pro dotazy. Poštovní adresa: Monika Krejčíková, Nad Stráněmi 4679, 76005 Zlín

Přihláška musí obsahovat název týmu, jména členů týmu a jejich data narození, zvolenou kategorii, čísla čipů, popřípadě požadavek na jejich zapůjčení a kontaktní e-mail.

Způsob platby:

Startovné je třeba uhradit převodem na bankovní účet číslo 4080002310/6800 vedený u Sberbank Zlín. Při platbě je rozhodující datum uskutečnění transakce. U přihlášek realizovaných přes web vyplňte údaje o platbě (variabilní symbol, zpráva pro příjemce) podle pokynů, které se vám zobrazí po úspěšné registraci. U přihlášek zaslaných e-mailem či poštou uvádějte do zprávy pro příjemce název týmu a jméno jednoho člena týmu. Ostatní platby (půjčovné za čipy, ubytování) se hradí na místě v hotovosti.

Ubytování:

pro závodníky na 24 hodin výhradně vlastní stany ve vymezeném prostoru v centru.

Závodníci na 12 a 6 hodin mohou využít i jiné ubytování v centru a v okolí – Velké Karlovice

Program:

(pátek 27. 6.)
– 18:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin

(sobota 28. 6.)
– 7:00 – 8:30 – prezentace účastníků závodu
– 8:00 – 8:45 – plombování čipů
– 9:00 – výdej závodních map pro závody na 24, 12 a 6 hodin
– 11:00 – start závodu na 24, 12 a 6 hodin
– 16:00 – otevření Hash house
– 17:00 – konec závodu na 6 hodin
– 19:00 – vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin
– 23:00 – konec závodu na 12 hodin

(neděle 29. 6.)
– 9:00 – vyhlášení výsledků závodu na 12 hodin
– 11:00 – konec závodu na 24 hodin
– 12:00 – uzavření Hash house
– 13:00 – vyhlášení výsledků závodu na 24 hodin

 

Výdej map:

– sobota, 28. 6. v 9:00 hodin – pro závod na 24, 12 a 6 hodin

Hromadný start:

– sobota, 28. 6. v 11:00 hodin – závod na 24, 12 a 6 hodin

Ukončení závodu:

– sobota, 28. 6. v 17:00 hodin – závod na 6 hodin
– sobota, 28. 6. ve 23:00 hodin – závod na 12 hodin
– neděle, 29. 6. v 11:00 hodin – závod na 24 hodin

Způsob hodnocení:

kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet a pořadí kontrol si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampiónem o velikosti 30×30 cm, jednotkou SI a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.

Parkování:

ve vymezeném prostoru v místě poblíž centra, podle pokynů pořadatele

Doprava:

vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou, pořadatel dopravu nezajišťuje. V naléhavých případech je pořadatel schopen zprostředkovat dopravu ze Vsetína v pátek večer.

Občerstvení:

během závodu v centru (Hash house).
V běžných provozních hodinách restaurace v kempu Machúzky.
Dále bude po celou dobu otevřen pořadatelský bufet, nabízející jednoduchý sortiment – párky, koláčky, čaj a káva.

Školka:

po dohodě a pouze pro kategorii 6 hodin bude k dispozici školka. Školku je nutno dojednat individuálně předem, bereme pouze přiměřeně samostatné děti.

Funkcionáři závodu:

– ředitel: Monika Krejčíková
– hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková
– stavba tratí: Zbyněk Krejčík, Anna Stackeová, Jiří Stacke
– provoz Hash house: Blanka Kalendová
– jury: bude sestavena na základě přihlášených účastníků závodu

Informace:

na webu závodu – http://rogaining2014.skob-zlin.cz nebo e-mailem: mcr2014@rogaining.cz

Upozornění:

závodí se podle platných pravidel IRF a ČAR. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.

Pravidla pro pohyb v prostoru možného výskytu zvláště chráněné zvěře budou upřesněna v pokynech.

 

Schvalovací doložka:

rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v dubnu 2014

Komentáře nejsou povoleny.